Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van de eenmanszaak 'Horsefeed Nederland', gevestigd te Heeswijk-Dinther en kantoorhoudende te (5473 XT) Heeswijk-Dinther aan Roestenburgseweg 12. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64612791.

Artikel 1 - Begripsbepaling

1.1 Horsefeed Nederland, hierna te noemen: 'Horsefeed' omvat tevens alle entiteiten die onderdeel danwel verbonden zijn met Höveler Spezialfutterwerke GmbH & Co. KG te Dormagen (Duitsland).
1.2 Onder 'afnemer' wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Horsefeed een overeenkomst is aangegaan, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en rechtsopvolgers onder algemene titel, alsmede voor wie Horsefeed leveringen en prestaties verricht of zal verrichten, alsmede degene die een aanbod van Horsefeed heeft ontvangen.
1.3 Onder 'overeenkomst' wordt verstaan: iedere overeenkomst welke ingevolge artikel 6:217 en verder Burgerlijk Wetboek en de daarbij behorende jurisprudentie tot stand is gekomen. Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst zijn tevens onderdeel van de overeenkomst.

Artikel 2 - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen afnemer en Horsefeed en bestellingen die bij Horsefeed zijn geplaatst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 Met het aangaan van een overeenkomst met Horsefeed of het plaatsen van een bestelling bij Horsefeed doet afnemer afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk tussen afnemer en Horsefeed is overeengekomen.
2.4 Wijzigingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn voor afnemer bindend vanaf één kalendermaand na kennisgeving van de wijziging of aanvulling aan afnemer.

Artikel 3 - Totstandkoming van een overeenkomst

3.1 Alle offertes van Horsefeed zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Offertes komen te vervallen indien zij door afnemer niet binnen vier weken na dagtekening van de offerte schriftelijk zijn aanvaard.
3.3 Offertes worden als aanvaard beschouwd indien afnemer dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt maar ook indien afnemer naar aanleiding van de offertes bij Horsefeed bestellingen plaatst.
3.4 Horsefeed behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Tevens is Horsefeed gerechtigd om reeds in behandeling genomen bestellingen te annuleren indien deze niet door een rechtens aangewezen persoon zijn geplaatst, met het recht de overeengekomen kostprijs volledig bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 4 - Levering

4.1 De wijze van levering wordt in de overeenkomst met afnemer bepaald.
4.2 Na levering zijn de producten voor rekening en risico van afnemer. Derhalve dient afnemer zorg te dragen voor deugdelijk ontvangstmateriaal, opslagfaciliteiten en voor een onbelemmerde en risicovrije bereikbaarheid van die opslagfaciliteiten.
4.3 Horsefeed is bevoegd de levering in delen af te leveren bij afnemer.
4.4 Opgegeven of overeengekomen leveringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen.

Artikel 5 - Tarieven

5.1 Alle overeenkomsten worden beheerst door de tarieven die zijn opgenomen in de overeenkomsten, aanbiedingen en offertes van Horsefeed waar deze algemene voorwaarden een onderdeel van zijn. Alleen schriftelijk vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
5.2 Alle in de overeenkomst, offertes en aanbiedingen genoemde bedragen zijn exclusief BTW tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan afnemer doorberekend.
5.3 Horsefeed behoudt zich het recht voor de kostprijzen te wijzigen, hetgeen tevens van toepassing is op lopende overeenkomsten. Horsefeed zal uiterlijk één kalendermaand voor de ingangsdatum over een zodanige wijziging informeren.
5.4 Afnemer is gerechtigd binnen 30 dagen nadat door Horsefeed aan afnemer de mededeling van de tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft, wordt de afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de tariefwijziging.

Artikel 6 - Recht van reclame

6.1 Afnemer dient het binnen zeven dagen na aflevering van de bestelling aan Horsefeed kenbaar te maken wanneer de afgeleverde zaken niet voldoen aan de overeenkomst.
6.2 Indien constatering van het niet voldoen aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk blijkt binnen zeven dagen, dient afnemer Horsefeed hiervan schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.
6.3 Indien afnemer na levering bezwaar heeft tegen de wijze waarop de overeenkomst door Horsefeed is uitgevoerd, dient afnemer binnen zeven dagen een schriftelijke mededeling aan Horsefeed te doen.
6.4 Afwijkingen en verschillen die volgens de handelsgebruiken vallen binnen een redelijke productie- of gewichtstolerantie gelden niet als tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst aan de zijde van Horsefeed.
6.5 Indien reclames niet tijdig schriftelijk kenbaar zijn gemaakt, wordt afnemer geacht akkoord te zijn gegaan met de afgeleverde zaken.
6.6 Indien afnemer na levering van de bestelling niet akkoord is met de afgeleverde zaken, dan is Horsefeed slechts gehouden tot vervanging van de betreffende zaken of om een korting op de kostprijs te verlenen. De keuze hierin ligt volledig bij Horsefeed.
6.7 Retourzendingen kunnen slechts geschieden nadat Horsefeed hier schriftelijk mee akkoord is gegaan.
6.8 Indien afnemer de factuur van de afgeleverde producten niet tijdig voldoet, behoudt Horsefeed zich eveneens het recht van reclame voor door de afgeleverde producten terug te vorderen. Hiermee gemoeide kosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

7.1 Horsefeed behoudt zich het eigendomsrecht voor van de door haar geleverde producten totdat afnemer de geleverde producten volledig heeft betaald. Na volledige betaling van de geleverde producten is het eigendomsrecht van de producten overgegaan op afnemer.
7.2 Indien sprake is van een in artikel 6.8 omschreven situatie verleent afnemer aan Horsefeed of door Horsefeed aangewezen derden onherroepelijke machtiging om alle plaatsen te betreden waar eigendommen van Horsefeed zich bevinden en deze eigendommen mee te nemen.
7.3 Het is afnemer nadrukkelijk verboden om geleverde producten buiten zijn feitelijke macht te brengen, te vervreemden, te verpanden of op andere wijzen te bewaren, zolang het eigendom van de geleverde producten nog niet op afnemer is overgegaan.
7.4 Het in artikel 7.3 bepaalde geldt slechts wanneer er sprake is van een in artikel 6.8 omschreven situatie. Afnemer is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verkopen.

Artikel 8 - Duur, opzegging en beëindiging van een overeenkomst

8.1 Een overeenkomst duurt voor de periode als contractueel is overeengekomen tussen afnemer en Horsefeed.
8.2 Voor zover partijen een overeenkomst voor bepaalde tijd hebben gesloten, wordt deze na afloop van de bepaalde termijn en bij gebreke van een opzegging geacht te worden verlengd voor een gelijke duur.
8.3 Beide partijen kunnen een overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn welke contractueel is overeengekomen.
8.4 De afhandeling van reeds in behandeling genomen bestellingen, zal bij opzegging van de overeenkomst worden voortgezet tegen de overeengekomen tarieven en voorwaarden.

Artikel 9 - Aanvullende bepaling omtrent beëindiging

9 Naast de overige aan Horsefeed op grond van de overeenkomst toekomende rechten, is Horsefeed gerechtigd een overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder toestemming van afnemer en zonder opgaaf van reden(en) te beëindigen of de bestelling met onmiddelijke ingang te annuleren indien:
a) afnemer wordt geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b) afnemer, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen;
c) Horsefeed na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis zijn gekomen die haar redelijke grond geven te vrezen dat afnemer niet aan haar verplichtingen zal (kunnen) voldoen;
d) afnemer bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen en deze uitblijft of onvoldoende is.

Artikel 10 - Betalingsverplichtingen

10.1 Afnemer is gehouden een factuur binnen de gestelde termijn op de factuur aan Horsefeed te voldoen, zonder verrekening, korting of opschorting.
10.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde betalingstermijn is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag een contractuele rente van 1% per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd.
10.3 Indien betaling na 60 dagen na dagtekening van een factuur alsnog uitblijft, is afnemer tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15 % van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,- (exclusief BTW). Indien afnemer een particulier is (derhalve niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf), bedragen de buitengerechtelijke incassokosten maximaal het tarief zoals bepaald in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.
10.4 Indien afnemer in gebreke is met tijdige betaling van één of meer openstaande facturen, is Horsefeed gerechtigd haar werkzaamheden onmiddellijk op te schorten en redelijke kosten voor opslag van de zaken door te belasten aan afnemer. Horsefeed is niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voortvloeiende schade.
10.5 In geval van de genoemde omstandigheden in artikel 9 zijn de verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar.
10.6 Horsefeed is gerechtigd openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde dan ook, voor de betreffende afnemer onder zich heeft.
10.7 Horsefeed is gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van afnemer van maximaal 50% van de totale factuur.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1 De verspreiding van de producten en het geven van de producten aan dieren geschiedt voor rekening en risico van afnemer. Afnemer is gehouden Horsefeed te vrijwaren van alle aanspraken van derden en de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
11.2 Horsefeed is niet gehouden tot vergoeding van enige directe of indirecte schade en/of kosten bij afnemer of derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan. Tevens is Horsefeed niet gehouden tot vergoeding van schade, veroorzaakt door personen die niet in loondienst van Horsefeed werkzaamheden ten behoeve van Horsefeed verrichten, dan wel op welke wijze dan ook zijn betrokken bij het uitvoeren van opdrachten vanuit Horsefeed.
11.3 Eventuele aansprakelijkheid van Horsefeed is te allen tijde gelimiteerd tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de bestelling, althans dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In afwijking van het vorenstaande, wordt bij een overeenkomst met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot de factuurwaarde van de laatste bestelling.
11.4 In geval van overmacht is Horsefeed niet aansprakelijk en is Horsefeed gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen zolang de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding. Onder overmacht wordt verstaan: los van de wil van Horsefeed, elke onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. In het bijzonder geldt als overmacht: brand, staking of verhindering als gevolg van derden, die hun verplichtingen niet nakomen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden en andere ernstige storingen in het bedrijf van Horsefeed of dat van door haar ingeschakelde derden.
11.5 Horsefeed neemt bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht, echter is Horsefeed nimmer aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.
11.6 Horsefeed is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke is ontstaan doordat Horsefeed is uitgegaan van de door afnemer verstrekte gegevens welke onjuist en/of onvolledig zijn.
11.7 De aansprakelijkheidsbeperking genoemd in artikel 11.3 geldt niet voor opzet of grove schuld door personen die in loondienst van Horsefeed werkzaamheden ten behoeve van Horsefeed verrichten.
11.8 Alle aanspraken op enige schadevergoeding van afnemer op Horsefeed dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade bij Horsefeed te zijn ingediend, bij gebreke waarvan afnemer zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 12 - Geheimhoudingsplicht

12.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij als gevolg van een tussen hen gesloten overeenkomst of bestelling van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
12.2 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt niet voor een ander doel gebruikt dan waarvoor zij werd verkregen. Horsefeed respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke en bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld. Verstrekte gegevens van derden worden opgenomen in het gegevensbestand van Horsefeed. Dit bestand is conform de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
12.3 In het gegevensbestand van Horsefeed worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling van een overeenkomst of bestelling. Bij opname van de gegevens in het gegevensbestand van Horsefeed wordt gecontroleerd of afnemer diens financiële verplichtingen niet nakomt en wordt dit gegeven door Horsefeed in haar gegevensbestand geregistreerd ter beperking van verdere financiële risico’s voor Horsefeed en haar partners.
12.4 Het is afnemer niet toegestaan het beeld-/woordmerk, logo en alle overige intellectueel eigendomsrechten van Horsefeed te gebruiken anders dan na schriftelijke toestemming van Horsefeed.

Artikel 13 - Geschillen en toepasselijk recht

13.1 Alle geschillen tussen Horsefeed en afnemer, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank binnen wiens arrondissement Horsefeed is gevestigd, thans zijnde rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch. Horsefeed behoudt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
13.2 Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden van Horsefeed is het Nederlands recht van toepassing, geldend voor het Koninkrijk gelegen in Europa.